De Betho is op zoek naar een projectleider die een belangrijk project gaat trekken waarin de toekomst van het leerwerkbedrijf in beeld wordt gebracht. Ben je een veelzijdige projectleider, die dit project tijdig kan afronden? Beschik je over inhoudelijk kennis en ervaring in het Sociaal domein en in het bijzonder de Participatiewet? Dan komen wij graag in contact. 

Functieomschrijving

(0,5 – 0,8 fte, Goes, externe inhuur)

De Betho is het leerwerkbedrijf voor mensen met een afstand tot te arbeidsmarkt in Zeeland. Voor 6 gemeenten is De Betho o.a. actief in de begeleiding van medewerkers naar zo regulier mogelijke externe arbeidsplekken. Daarnaast biedt De Betho werkgelegenheid in de eigen bedrijfsonderdelen, waaronder de productie- en dienstverlenende bedrijven.

In opdracht van het Ministerie van SZW, VNG en Cedris brengt Bureau Berenschot de huidige en toekomstige infrastructuur van de leerwerkbedrijven in kaart. Dit onderzoek moet enerzijds de ontwikkeling van de dienstverlening en anderzijds financieel onderbouwde reële scenario’s schetsen. Doel is te komen tot scenario’s op basis waarvan de politiek keuzes kan maken voor de toekomst. De uitkomsten van het Berenschot onderzoek worden begin mei 2023 verwacht. Het zou goed zijn als bestuur en politiek keuzes op dit dossier rond de zomer 2023 kunnen afronden.

Het bestuur van De Betho wil dat de toekomst van De Betho in beeld wordt gebracht binnen de arbeidsmarktregio Zeeland, waarbij aandacht is voor zowel de financiële cijfers als de beleidsmatige mogelijkheden. De vraag is welke rol de infrastructuur en mogelijkheden van De Betho in de toekomst kunnen spelen voor de verschillende doelgroepen die zich niet zelfstandig kunnen redden op de arbeidsmarkt? En wat kan de rol zijn van De Betho binnen de arbeidsmarktregio Zeeland?

Als projectopdracht is geformuleerd:
In aansluiting op de uitkomsten van het genoemde Berenschot onderzoek en de daarin voorgestelde scenario’s voorstellen formuleren voor de toekomst van De Betho binnen de arbeidsmarktregio Zeeland.
a. In samenwerking met de arbeidsmarktregio Zeeland en de gemeenten die deel uitmaken van GR De Betho (en waar nodig UWV) een gedegen analyse uitvoeren naar de verschillende doelgroepen.
b. In beeld brengen welke partijen, naast De Betho, re-integratietrajecten uitvoeren in opdracht van de zes gemeenten en GR De Bevelanden, zodat een volledig beeld van de re-integratie mogelijkheden in dit deel van de arbeidsmarktregio Zeeland ontstaat.
c. Meerjarige financiële analyse van GR De Betho op basis van voortzetting van het huidige beleid.
d. Scenario’s voor de toekomst van De Betho inclusief een onderbouwd advies voor een voorkeurscenario met daarbij een onderbouwing van de financiële en beleidsmatige consequenties voor de deelnemende gemeenten en de gevolgen voor de doelgroepen arbeidsbeperkten.
e. Een plan van aanpak voor implementatie van het voorkeurscenario met acties op korte en middellange termijn.

Hiertoe wordt een projectorganisatie ingericht bestaande uit een stuurgroep, een werkgroep en een begeleidingsgroep. De projectleider maakt deel uit van de werkgroep en is verantwoordelijk voor de voortgang van het project en is penvoerder voor (tussen)rapportages

De aanpak moet leiden tot inzicht in de volgende zaken:
1. Gedeelde visie op de ontwikkeling van de infrastructuur voor mensen die zich niet zelfstandig kunnen redden op de arbeidsmarkt binnen de arbeidsmarktregio Zeeland.
2. Inzicht in de totale doelgroep welke bediend moet worden als het gaat om toeleiding naar werk.
3. Passend aanbod voor de doelgroepen arbeidsbeperkten, waarbij voor de doelgroepen PW geldt dat het aanbod gericht is op duurzame uitstroom uit de uitkering met aandacht voor nazorg.
4. Het aanbod sluit aan bij de geografische spreiding van de doelgroep in het werkgebied, de bredere ontwikkelingen in de arbeidsmarktregio Zeeland en de lokale situatie per gemeente.
5. Inzicht in het financieel meerjarig perspectief van GR De Betho.

Eind 2023 wil het Algemeen Bestuur besluiten nemen over de uitgewerkte voorstellen.

Als Projectleider beschik je over de volgende kennis en vaardigheden:

 • Ervaring met projectmanagement in de publieke sector
 • HBO/WO – werk- en denkniveau, dat blijkt uit een combinatie van opleiding en werkervaring
 • Beschikt over inhoudelijke expertise van het Sociaal Domein en de Participatiewet in het bijzonder

Daarnaast herken je je in de volgende persoonlijke kenmerken

 • Hands on instelling
 • Adviesvaardig
 • Communicatief sterk ontwikkeld
 • Resultaat- en mensgerichtheid in balans

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie die in deeltijd en voor bepaalde tijd (duur van het project) wordt aangeboden. De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie.

Sollicitatieprocedure

Je reactie, voorzien van motivatiebrief en actueel CV, ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor 10 juni 2023.

Contactpersoon
Jan Kees Meijers | jmeijers@debetho.nl | tel. nr. 06 82126898

Download de complete vacature

Deel deze vacature, kies jouw platform!

Organisatie De Betho

De Betho ontwikkelt, traint en begeleidt mensen via BTO

Medewerkers begeleiden naar zo regulier mogelijke arbeidsplekken; dat is ons doel. Zo voert De Betho organisatie namens de gemeenten BorseleGoesKapelle, Noord-BevelandReimerswaal en Tholen de Wet sociale werkvoorziening uit. Ook spelen wij een ondersteunende rol in het naar werk brengen van mensen die langere tijd inactief zijn. Hierbinnen staat de ontwikkeling van de werknemer centraal. Het is onze doelstelling elke medewerker te begeleiden naar een zo regulier mogelijke werkplek.

Ook voor mensen die zijn aangewezen op een beschutte werkplek bieden wij mogelijkheden om te werken.
De Betho opereert vanuit een modern en functioneel pand in Goes.
Bij De Betho werken ruim 600 medewerkers, verdeeld over verschillende bedrijfsonderdelen:

 • Verpakkingsbedrijf (verpak, ompak, inpak, labelling, etc.)
 • Montagebedrijf (montage, demontage, assemblage, etc.)
 • Schoonmaakbedrijf (schoonmaakdiensten algemeen)
 • Groenbedrijf (groenvoorziening openbare ruimte)

Onze schoonmaak- en groenbedrijven werken o.a. voor gemeenten en woningbouwverenigingen in het werkgebied, De Bevelanden en Tholen. Daarnaast voor bedrijven en organisaties in het zelfde gebied. De verpakkings- en montagebedrijven (verpakking en (de)montage) zijn niet regio gebonden en werken voor nationale en internationale bedrijven en organisaties.
De bedrijfsonderdelen worden aangestuurd vanuit 2 bedrijfsbureaus en met ervaren en professionele coördinatoren en werkleiding. De bedrijfsonderdelen bieden enerzijds werk aan mensen uit de diverse doelgroepen; mensen met een arbeidsbeperking dan wel een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Anderzijds aan mensen die via een BTO-traject worden klaargestoomd voor een werkplek op de reguliere arbeidsmarkt.
De Betho is een financieel gezonde organisatie en heeft een jaaromzet van ca. € 20 miljoen.

Meer informatie over De Betho